Skoči do sadržaja

Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Nacionalnog ENIC/NARIC ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Stupanjem na snagu novog Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine 69/2022) od 25. lipnja 2022. godine prestaje  dosadašnja provedba upravnog postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te se uvodi provedba neupravnog postupka vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na temelju kojeg Agencija za znanost i visoko obrazovanje donosi neupravni akt – mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji.

U postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije uzima se u obzir isključivo stupanj postignutih znanja, vještina i kompetencija, bez usporedbe studijskih programa. Važno je napomenuti da o odabiru, odnosno zaposlenju kandidata na određeno radno mjesto odlučuje poslodavac u skladu sa svojim unaprijed definiranim natječajnim uvjetima.

Republika Hrvatska je provodila postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija od dana 1. srpnja 2004. godine u skladu sa Zakonom о priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) te ga od 25. lipnja 2022. godine provodi u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 69/2022) koji se, među ostalim, temelji na načelima Konvencije о priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe, Lisabon, 11. travnja 1997. godine, odnosno Zakona о potvrđivanju Konvencije о priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 9/02 i 15/02). Stupanjem na snagu Zakona iz 2004. godine prestao je vrijediti Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine, br. 57/96 i 21/00) na temelju kojeg se provodio tzv. postupak nostrifikacije.

Osnovni pojmovi

 • Inozemna obrazovna kvalifikacija je naziv za objedinjene skupove ishoda učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete. Dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba.
 • Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije je potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo u svrhu pristupa ili nastavka obrazovanja.
 • Priznavanje razdoblja obrazovanja je potvrđivanje stečenih skupova ishoda učenja ostvarenih u inozemstvu prije stjecanja inozemne obrazovne kvalifikacije s ciljem nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 • Vrednovanje inozemne obrazovne kvalifikacije je utvrđivanje razine, obujma, profila i kvalitete inozemne obrazovne kvalifikacije, kao i prava koja ta kvalifikacija daje u zemlji u kojoj je stečena.
 • Automatsko priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije je omogućavanje nositelju kvalifikacije pristupa nastavku obrazovanja na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj bez provođenja postupka priznavanja.
 • Automatsko priznavanje razdoblja obrazovanja je priznavanje ishoda učenja stečenih za vrijeme razdoblja obrazovanja u inozemstvu radi pristupa nastavku obrazovanja na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj bez provođenja postupka priznavanja.
 • Odgojno-obrazovna ustanova je osnovna i srednja škola te ustanova za obrazovanje odraslih koja ima odobrenje za izvođenje programa osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 • Tijela nadležna za priznavanje su agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje, agencija nadležna za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, agencija nadležna za odgoj i obrazovanje i visoka učilišta.
 • Tijela nadležna za vrednovanje su agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje, agencija nadležna za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te agencija nadležna za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: nadležne agencije).
 •  Mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji je neupravni akt koji donosi nadležna agencija na temelju provedenog postupka vrednovanja inozemne obrazovne kvalifikacije.
 •  Informativni dokument o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji je neupravni akt koji donosi nadležna agencija na temelju zahtjeva azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom koji nisu u mogućnosti dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju inozemnu obrazovnu kvalifikaciju.
 •  Središnji prijavni postupak je centralizirani postupak prijave za upise na studijske programe visokih učilišta i srednjoškolskog obrazovanja koje vodi agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje.
 • Isprave kojima se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija uključuju svjedodžbe, diplome i potvrde o završenom programu.
 • Ured za akademsko priznavanje osniva se na svakom sveučilištu, veleučilištu i visokoj školi radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, sukladno općim aktima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Ustroj, djelokrug i način rada Ureda propisuje se općim aktom sveučilišta, veleučilišta i visokih škola sukladno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Propisi i konvencije

Dokumenti prihvaćeni od strane Vijeća Lisabonske konvencije o priznavanju

Korisni dokumenti za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija:

Preporuke za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija – CARDS 2002: projekt “Mobilnost u visokom obrazovanju: Politike i propisi za priznavanje diploma”

Informacije o obrazovnim sustavima

Vodiči za vrednovanje autentičnosti isprava

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)

Imate li još pitanja?

Kontaktirajte nas