Skoči do sadržaja

Ovdje možete pronaći često postavljanja pitanja vezana za vrednovanje inozemnih kvalifikacija za pristup tržištu rada.

Koje je promjene donio novi Zakon o priznavanja i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija?

Stupanjem na snagu novog Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/2022) 25. lipnja 2022. godine prestaje dosadašnja provedba upravnog postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te se uvodi provedba neupravnog postupka vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na temelju kojeg Agencija za znanost i visoko obrazovanje donosi neupravni akt – mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji.

Vrednovanje inozemne obrazovne kvalifikacije je utvrđivanje razine, obujma, profila i kvalitete inozemne obrazovne kvalifikacije, kao i prava koja ta kvalifikacija daje u zemlji u kojoj je stečena.

Mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji je dokument koji sadrži informacije o statusu predmetne institucije i studijskog programa, o razini, obujmu, profilu i kvaliteti inozemne visokoškolske kvalifikacije, kao i usporedbu s razinom obrazovanja u Republici Hrvatskoj (ukoliko je to moguće).

Upute za pokretanje postupka vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristup tržištu rada u Republici Hrvatskoj

Je li mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje preduvjet za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj?

O odabiru, odnosno zaposlenju kandidata na određeno radno mjesto odlučuje poslodavac u skladu sa svojim unaprijed definiranim natječajnim uvjetima te po potrebi može zatražiti mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje koje sadrži relevantne informacije o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji.

Ukoliko želite raditi u reguliranoj profesiji u Hrvatskoj, trebate se obratiti nadležnom tijelu za određenu reguliranu profesiju – Baza reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj.

Od 1. srpnja 2013. godine je provođenje postupaka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija propisano temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 124/2009, 45/2011, 82/2015 i 70/2019, 47/2020). Na temelju navedenog Zakona, sve osobe koje žele pružati usluge obavljanjem određene regulirane profesije (Popis reguliranih profesija u RH) u Republici Hrvatskoj, a stručnu kvalifikaciju su stekle u inozemstvu, dužne su se obratiti nadležnom tijelu (profesionalne udruge (komore) ili nadležna ministarstva) koje odobrava pristup obavljanju određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Može li se u postupku vrednovanja steći akademski naziv, odnosno titula na hrvatskom jeziku?

U skladu s važećim propisima, u postupku vrednovanja se ne dodjeljuju stručni i akademski nazivi niti akademski stupanj. Nositelj inozemne obrazovne kvalifikacije stečeni naziv koristi u Republici Hrvatskoj u njegovu izvornom obliku.

Mogu li osobe kojima iz opravdanih razloga nedostaju dokumenti o dijelu ili cijelom visokom obrazovanju dobiti mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji?

Azilanti, stranci pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom te članovi obitelji azilanata, stranaca pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, a koji zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju, mogu zatražiti izdavanje informativnog dokumenta o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji za azilante, strance pod supsidijarnom zaštitom i strance pod međunarodnom zaštitom bez dokumentacije.

Informativni dokument sadrži podatke o visokom učilištu koje je izdalo kvalifikaciju kao i o profilu, razini i procjeni obujma kvalifikacije.

Upute za izdavanje informativnog dokumenta o IVK za azilante, strance pod supsidijarnom zaštitom i strance pod međunarodnom zaštitom bez dokumentacije

Koliko dugo traje proces vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?

Optimalan rok trajanja postupka vrednovanja je 45 dana od datuma zaprimanja potpune dokumentacije.

Mogu li dobiti potvrdu da sam predao dokumente na vrednovanje?

Na vaš pisani zahtjev, ukoliko je predana dokumentacija potpuna, Nacionalni ENIC/NARIC ured izdaje potvrdu o pokrenutom postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Ukoliko je zahtjev nepotpun, bit ćete pisanim putem obaviješteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije.

Mogu li izvršiti uplatu troškova za postupak vrednovanja putem interneta?

Da. Pri tom treba paziti da su vidljivi svi potrebni podaci (uplatitelj, za koga je uplaćeno, svrha uplate). Kao dokaz o uplati možete priložiti ispis o uplati.

Trebam li vrednovati niži stupanj obrazovanja ako želim vrednovanje višeg stupnja?

Vrednovanje nižih stupnjeva obrazovanja stečenih u inozemstvu nije uvjet za vrednovanje višeg stupnja, npr. za vrednovanje doktorata ne trebate imati vrednovan magisterij u Republici Hrvatskoj.

Želim vrednovati magisterij i doktorat iz inozemstva. Mogu li podnijeti jedan zahtjev za vrednovanje obje kvalifikacije?

Ne. Svaka inozemna visokoškolska kvalifikacija vrednuje se zasebno, što znači da za svaku kvalifikaciju treba podnijeti zaseban zahtjev te zasebno uplatiti naknadu za troškove vrednovanje.

Što je to akreditiranost institucije i studijskog programa?

Akreditacija je rezultat revizije/vrednovanja obrazovnog programa ili institucije, koja prati postizanje unaprijed dogovorenih standarda. Može se definirati kao priznavanje programa ili institucije, ukoliko zadovoljava dogovorene standarde. Većina zemalja uspostavila je sustav formalnog vrednovanja svojih visokoškolskih ustanova, odnosno izdavanja dopusnica za izvođenje određenog studijskog programa. S obzirom na sve veći raspon različitih visokoškolskih sustava, uspostavljanje sve većeg broja privatnih visokoškolskih ustanova u mnogim zemljama, kao i velike razlike u državnim zakonima i praksama za vrednovanje i priznavanje visokoškolskih ustanova, kvalifikacije se ne mogu prikladno procijeniti ako se ne uzme u obzir ustanova koja je izdala kvalifikaciju i ima li ta ustanova priznato mjesto u nacionalnom visokoškolskom sustavu.

U Republici Hrvatskoj akreditiranost visokoškolske institucije podrazumijeva da je institucija registrirana kao visokoškolska institucija te da je upisana u Upisnik visokih učilišta. Da bi studijski program bio akreditiran, institucija koja ga izvodi treba imati dopusnicu za izvođenje tog studijskog programa izdanu od strane nadležnog akreditacijskog tijela države. Dopusnica je isprava kojom se utvrđuje da javni znanstveni institut ili visoko učilište udovoljava standardima i uvjetima za obavljanje djelatnosti, odnosno izvođenje pojedinog studija.

Kako mogu saznati je li visokoškolska institucija akreditirana?

U Republici Hrvatskoj postoji Pregled studijskih programa dostupan na internetskim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje, gdje se nalazi popis svih visokoškolskih institucija u Republici Hrvatskoj koje su akreditirane, odnosno imaju dopusnicu za rad koju je izdalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U inozemstvu postoje slični popisi visokoškolskih ustanova od kojih su neki dostupni na internetu, a neki ne. Više informacija za pojedinu zemlju možete pronaći na stranicama ENIC/NARIC mreže.

 Je li akreditacija visokog učilišta i studijskog programa jedini element koji se vrednuje?

Ne, akreditacija visokog učilišta i studijskog programa čijim završetkom se stječe određena visokoškolska kvalifikacija samo su jedan od elemenata koji se vrednuju.

Odredbom čl. 8. Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, br. 69/2022) propisano je da se u postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije procjenjuje izvorni naziv inozemne obrazovne kvalifikacije, razina inozemne obrazovne kvalifikacije te razina u nacionalnom kvalifikacijskom okviru i povezanost s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom europskog prostora visokog obrazovanja (ako je povezivanje provedeno) te, posljedično, s kvalifikacijskom razinom u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, obrazovni profil, smjer ili druga relevantna informacija, naziv visokog učilišta na kojem je inozemna obrazovna kvalifikacija stečena, informacije o pravima koje nositelj inozemne obrazovne kvalifikacije ostvaruje u zemlji u kojoj je ona stečena, informacija o tome je li kvalifikacija stečena kroz vrednovanje neformalnog i informalnog učenja ili kroz program obrazovanja odraslih te je li stjecanje inozemne obrazovne kvalifikacije izvedeno djelomično ili u cjelini na daljinu, kvaliteta studijskog programa i visokog učilišta, uključujući podatke o akreditaciji visokog učilišta te ostali podaci o osiguravanju kvalitete u zemlji u kojoj je inozemna obrazovna kvalifikacija stečena i pripadnosti obrazovnom sustavu države u kojoj je stečena, naziv i obujam (trajanje) obrazovnog programa koji je podnositelj pohađao, godina upisa u program i godina stjecanja kvalifikacije.

 Može li se u Republici Hrvatskoj provesti izjednačavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s domaćom kvalifikacijom (tzv. nostrifikacija)?

Ne. Republika Hrvatska je od dana 1. srpnja 2004. godine provodila postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u skladu sa Zakonom о priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) te ga od 25. lipnja 2022. godine provodi u skladu sa Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/2022) koji se, među ostalim, temelji na načelima Konvencije о priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe, Lisabon, 11. travnja 1997. godine, odnosno Zakona о potvrđivanju Konvencije о priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (NN – Međunarodni ugovori, br. 9/02 i 15/02). Stupanjem na snagu Zakona iz 2004. godine prestao je vrijediti Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine, br. 57/96 i 21/00) na temelju kojeg se provodio tzv. postupak nostrifikacije.

Je li potrebno provesti vrednovanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije?

Priznavanje, odnosno vrednovanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije ovisi o datumu izdavanja. U skladu s važećim propisima, sve inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi s visokoškolskim kvalifikacijama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja, odnosno vrednovanja.

Želim priznati svoju kvalifikaciju iz Republike Hrvatske u inozemstvu. Kome se trebam obratiti?

Za priznavanje hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu predlažemo Vam da se obratite ENIC i/ili NARIC centru u državi u kojoj želite priznavanje ili, ukoliko takav centar ne postoji, veleposlanstvu te države u Hrvatskoj, ukoliko postoji. Više informacija o tome kome se obratiti za priznavanje Vaše kvalifikacije u pojedinoj zemlji možete pronaći na stranicama ENIC/NARIC mreže.

 • Koje je promjene donio novi Zakon o priznavanja i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija?

 • Je li mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje preduvjet za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj?

 • Može li se u postupku vrednovanja steći akademski naziv, odnosno titula na hrvatskom jeziku?

 • Mogu li osobe kojima iz opravdanih razloga nedostaju dokumenti o dijelu ili cijelom visokom obrazovanju dobiti mišljenje o inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji?

 • Koliko dugo traje proces vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?

 • Mogu li dobiti potvrdu da sam predao dokumente na vrednovanje?

 • Mogu li izvršiti uplatu troškova za postupak vrednovanja putem interneta?

 • Trebam li vrednovati niži stupanj obrazovanja ako želim vrednovanje višeg stupnja?

 • Želim vrednovati magisterij i doktorat iz inozemstva. Mogu li podnijeti jedan zahtjev za vrednovanje obje kvalifikacije?

 • Što je to akreditiranost institucije i studijskog programa?

 • Kako mogu saznati je li visokoškolska institucija akreditirana?

 • Je li akreditacija visokog učilišta i studijskog programa jedini element koji se vrednuje?

 • Može li se u Republici Hrvatskoj provesti izjednačavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s domaćom kvalifikacijom (tzv. nostrifikacija)?

 • Je li potrebno provesti vrednovanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije?

 • Želim priznati svoju kvalifikaciju iz Republike Hrvatske u inozemstvu. Kome se trebam obratiti?