Skoči do sadržaja

Visoka kvaliteta i stručnost Agencije za znanost i visoko obrazovanje prepoznata je kao primjer dobre međunarodne prakse unutar Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA).

Orijentiranost na međunarodnu suradnju i prisutnost Agencije za znanost i visoko obrazovanje u međunarodnom prostoru od samih je početaka jedan od prioriteta. To podrazumijeva aktivno članstvo u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europskom registru za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (EQAR), Međunarodnoj mreži agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (INQAAHE), Mreži agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Europe (CEENQA) te drugim međunarodnim organizacijama, kao i sudjelovanje u brojnim radnim grupama, inicijativama, zajedničkim projektima i aktivnostima.

Riječ je o sastanku čiji je cilj bio razgovarati o poboljšanjima koja su provedena prema preporukama proizašlim iz postupka ENQA-inog vanjskog vrednovanja Agencije, aktualnim izazovima i budućim planovima Agencije.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je od 2011. godine punopravna članica Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) te je uvrštena u Europski registar za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (EQAR).

AZVO je od 2011. godine punopravan član ENQA-e i EQAR-a, što predstavlja međunarodnu potvrdu vjerodostojnosti, a članstvo je obnavljano dva puta – 2017. i 2022. godine. Dodijeljenim visokim ocjenama u međunarodnom vrednovanju 2022. godine, AZVO je uvršten među najbolje ocijenjene agencije za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, što je plod dugogodišnjeg rada i praćenja međunarodnih trendova.

Surađujemo sa brojnim europskim agencijama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te smo, kao aktivan sugovornik i primjer dobre prakse, kroz brojne inicijative angažirani surađujući sa zemljama u okruženju u uspostavi učinkovitog sustava osiguravanja kvalitete.

Imate li još pitanja?

Kontaktirajte nas