Skoči do sadržaja

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016, 114/2022) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“  101/2017, 144/2020), Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavljuje Plan nabave i Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Plan nabave i Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, kao i sve pripadajuće izmjene i dopune spomenutih dokumenata, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske putem poveznice https://eojn.nn.hr/oglasnik.

Sukob interesa u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016, 114/2022), objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je Agencija za znanost i visoko obrazovanje u sukobu interesa:

Vetma d. o. o., OIB: 73793123537

Millenium promocija d.o.o., OIB: 39853231950

Real Estate Development projekti, OIB: 85959800206

Veleučilište Edward Bernays, OIB: 13055296868

Institut za filozofiju, OIB: 43667021597.

S navedenim gospodarskim subjektima Agencija za znanost i visoko obrazovanje ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.