Skoči do sadržaja

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji počele su se provoditi odredbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojima se regulira pitanje priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj u svrhu poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Sve osobe koje žele pružati usluge obavljanjem određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj, a stručnu kvalifikaciju su stekle u inozemstvu, dužne su se obratiti nadležnom tijelu (profesionalne udruge (komore) ili nadležna ministarstva) koje odobrava pristup obavljanju određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Nacionalni ENIC/NARIC ured ima ulogu Centra za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija usklađen je s Direktivom 2005/36/EZ i Direktivom 2013/55/EU koje jamče osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici, kao i državljanima te države članice. Cilj je direktiva poboljšanje pravila važećih sustava priznavanja kvalifikacija u svjetlu iskustava te istovremeno održanje načela i jamstva slobode poslovnog nastana koja su ugrađena u te sustave.

Centar za pomoć

Centar za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija – Nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje dužan je građanima i centrima za pomoć ostalih država ugovornica Europskog ekonomskog prostora (EEP):

  1. pružati potrebne informacije o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj – informacije o nacionalnom zakonodavstvu kojim se uređuju regulirane profesije i bavljenje tim profesijama, uključujući i socijalno zakonodavstvo te po potrebi etička pravila
  2. pružati pomoć da ostvare prava koja proizlaze iz Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
  3. pribaviti informacije o reguliranim profesijama i pristupu tim profesijama u drugim državama ugovornicama EEP-a
  4. pružati potrebne informacije o Bazi podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj.

Na zahtjev Europske komisije, Centar za pomoć dužan je dostaviti obavijest Europskoj komisiji o rezultatima pružene pomoći zainteresiranim osobama.

Centar za pomoć vodi Bazu podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koja sadržava:

  1. javni dio – popis reguliranih profesija i profesionalnih udruga (komora), odnosno nadležnih ministarstava u čijem su djelokrugu određene regulirane profesije u Hrvatskoj – nadležna tijela za davanje informacija o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, kao i za izdavanje rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
  2. zaštićeni dio – podaci o postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj (dostupan samo nadležnim tijelima).

Europska profesionalna kartica (EPC)

Od 18. siječnja 2016. godine je medicinskim sestrama, farmaceutima, fizioterapeutima, agentima posredovanja u prometu nekretnina i gorskim vodičima lakše obavljati svoju profesiju u drugim zemljama EU-a, i to zahvaljujući Europskoj profesionalnoj kartici. Ta iskaznica navedenim stručnjacima omogućuje učinkovitije priznavanje stručnih kvalifikacija u drugim zemljama EU-a. Odluka će se i dalje donositi na temelju postojećih pravila, no mehanizam će se pojednostavniti putem elektroničkog postupka. U sustav su ugrađene i mjere zaštite kako bi se onemogućila zloupotreba: mehanizam upozoravanja jamči adekvatnu zaštitu pacijenata i potrošača u EU-u. Europska profesionalna kartica nije plastična kartica, već elektronička potvrda koja se izdaje prvim potpuno internetskim postupkom na razini EU-a za priznavanje stručnih kvalifikacija. Ovisno o tome kako se njezino funkcioniranje pokaže u praksi, europska profesionalna kartica možda će se u budućnosti proširiti i na druga mobilna zanimanja.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.