Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, odnosno njezin ENIC/NARIC ured, provodi postupak stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (u svrhu pristupa tržištu rada u Republici Hrvatskoj).

Za razliku od toga, priznavanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija te priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj u nadležnosti su drugih tijela i institucija.

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (IVK) u Hrvatskoj se provodi prema smjernicama Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (tzv. Lisabonska konvencija) i Zakonu о priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (čijim je stupanjem na snagu prestao vrijediti Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma na temelju kojeg se provodio postupak nostrifikacije).

Priznavanje IVK-a podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne visokoškolske kvalifikacije i ono ne stvara nikakva statusna prava niti se njime dodjeljuju akademski stupnjevi, nazivi ili bilo kakve druge titule prema hrvatskim propisima. U postupku vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije uzima se u obzir isključivo stupanj postignutih znanja, vještina i kompetencija koji je stečen kvalifikacijom, bez usporedbe studijskih programa.

Kriteriji koji trebaju biti ispunjeni da bi se priznala IVK su sljedeći:

–          da je visokoškolska institucija koja je izdala kvalifikaciju akreditirana od strane nadležnog akreditacijskog tijela države u kojoj se nalazi

–          da je visokoškolska kvalifikacija izdana od strane akreditirane visokoškolske institucije

–          da je inozemni visokoškolski program akreditiran od strane nadležnog akreditacijskog tijela te države

–          u slučaju združenog programa / kvalifikacije (joint degree) sve institucije koje sudjeluju u provođenju studijskog programa, kao i sam studijski program, moraju biti akreditirane od strane nadležnih akreditacijskih tijela država u kojima se svaka od institucija koje sudjeluju u združenom programu nalazi.

Prilikom vrednovanja IVK-a uzima se u obzir i:

–          minimalna razina i vrsta kvalifikacije neophodna za pristupanje studijskom programu čijim se završetkom stječe kvalifikacija za koju se priznavanje traži

–          pristup daljnjem obrazovanju i/ili zapošljavanju koje kvalifikacija nudi.

U slučaju kada nisu ispunjeni svi navedeni kriteriji za priznavanje IVK-a, AZVO nije u mogućnosti donijeti pozitivno rješenje o njezinu priznavanju u Republici Hrvatskoj, što je, između ostalog, i u skladu s međunarodnom praksom.

U slučaju kriterija akreditiranosti inozemne visokoškolske institucije važna je vjerodostojnost nadležnog akreditacijskog tijela, koja se potvrđuje međunarodnim vanjskim vrednovanjem.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH nije na listi Europskog registra za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) i ima pridruženi status u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA).

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske nije na listi EQAR, nije članica ENQA-e, niti ima pridruženi status.

Komisija za akreditaciju i ocjenu kvalitete iz Republike Srbije nalazi se na listi EQAR-a. U nedavno završenom međunarodnom vrednovanju ENQA-e utvrđeni su određeni nedostaci u implementaciji Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) koje je potrebno otkloniti u utvrđenom roku. U suprotnom postoji mogućnost da Komisija ne obnovi svoje članstvo u ENQA-i, što posljedično dovodi u pitanje i status u EQAR-u.

Za detaljnije informacije o ocjeni međunarodnog vanjskog vrednovanja potrebno je obratiti se navedenim agencijama.

Međunarodno vanjsko vrednovanje prolaze sve europske agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti kako bi dokazale usklađenost rada s ESG standardima te potvrdile vjerodostojnost rada, ali i kvalifikacija koje su izdala visoka učilišta akreditirana od strane tog akreditacijskog tijela.

Hrvatska su visoka učilišta dužna, jednom u pet godina, proći zahtjevan postupak reakreditacije kojim dokazuju ispunjavanje potrebnih kriterija, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. I sam je AZVO, prošao međunarodno vanjsko vrednovanje (dva puta od svog osnutka), i ispunjavanjem potrebnih kriterija, ostvario članstvo ENQA-i i EQAR-u.

AZVO u obzir uzima sve navedene kriterije i najnovije službene informacije nadležnih međunarodnih institucija, posebno informacije vezane uz akreditiranost agencija za osiguravanje kvalitete, te će, temeljem tih informacija odlučivati o svakom pojedinom zaprimljenom zahtjevu za priznavanje IVK-a.

O  novonastalim okolnostima obaviješteno je i nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, s kojim će se raspraviti o daljnjem postupanju. Javnost i zainteresirane stranke molimo za razumijevanje, a sve informacije, bit će pravodobno objavljene na mrežnim stranicama AZVO-a.