Skoči do sadržaja
Agencija za znanost i visoko obrazovanje s Nacionalnim vijećem za znanost RH i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa RH, organizirala je 07. i 08. svibnja 2009. godine u Tomislavovom domu na Sljemenu radionicu za predsjednike područnih znanstvenih vijeća, umjetničkog vijeća i matičnih odbora, na teme:

1. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju;

2. Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja;

3. Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama.

Tijekom prvog dijela radionice predstavljen je novi Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, razlozi njegova donošenja, promjene koje će iz njega proizaći te njegova uloga i značaj u daljnjem razvoju i unaprjeđenju kvalitete znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske.

Novim Zakonom jasno se definiraju uloge pojedinih tijela pri čemu Agencija za znanost i visoko obrazovanje, kroz svoju osnaženu ulogu, ali i povećane odgovornosti, postaje glavnim nositeljem postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju sukladno ulozi koju imaju suvremene europske Agencije, a čime su ostvareni neophodni preduvjeti za njezino uspješno uključivanje u srodne europske asocijacije (ENQA i EQAR).

Novim Zakonom jasno se propisuju postupci vanjskog osiguravanja kvalitete koje će ubuduće provoditi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a to su: inicijalna akreditacija za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i/ili izvođenje studijskoga programa; inicijalna akreditacija za obavljanje znanstvene djelatnosti; reakreditacija visokih učilišta i znanstvenih organizacija koja će se provoditi u ciklusima od pet godina i u okviru koje će se utvrđivati ispunjavanje nužnih uvjeta, ali i donositi ocjena kvalitete koja će utjecati na buduće financiranje iz državnog proračuna; vanjska neovisna periodična prosudba unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete (audit) te tematsko vrednovanje.

Nadalje, novim Zakonom u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje ustrojava se Središnji prijavni ured sa zadaćom prikupljanja i objedinjavanja podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta te izrade rang-lista bodovanih postignutih rezultata školovanja na temelju kojih visoka učilišta upisuju studente na studijske programe.

Dr. sc. Marija Maja Jokić ( Nacionalna i sveučilišna knjižnica ) i prof. dr. sc. Marko Tadić ( Filozofski fakultet , Zagreb ), u svom predavanju dali su osvrt na važeći Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja pri čemu je dan naglasak na citatne baze CC, WoS, Scopus, IF časopisa, citatne i bibliografske baze, domaće znanstvene i stručne časopise te H indeks znanstvenika/časopisa.

Zaključci I dana radionice:

1. Potrebna izmjena Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja,

2. Ujednačavanje kriterija po znanstvenim područjima uvažavajući specifičnosti pojedinih i usklađivanje s najboljim europskim praksama,

3. Pretvaranje kvantitativnih kriterija u kvalitativne,

4. Postupno povećanje kriterija s vidljivim međunarodnim doprinosom.

Drugog dana radionice predavanje je održala dr.sc. Emira Bečić ( MZOŠ RH ), na temu Frascati Manuals: statistical point, o pozicioniranju Hrvatske znanosti i istraživanja u globalnom smislu

( statističko prikupljanje podataka, analiza i njeno pozicioniranje uz odgovarajuće metodologije).

Matija Škegro Vdović ( Državni zavod za statistiku ) osvrnula se u svom predavanju na primjenu Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama za potrebe nacionalne statistike.

Zaključci II dana radionice:

1. Upotpuniti s primjedbama postojeći Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama,

2. Ponovno pokrenuti akciju prihvaćanja Frascati Manuel-a,

3. Kriterije za izbor u znanstvena zvanja u interdisciplinarnom području znanosti ujednačiti na nivou velikih područja znanosti kroz Stručno povjerenstvo Nacionalnog vijeća za znanost RH koje će se sastati u lipnju ove godine.

Datum objave: 13.svibnja 2009. godine