Skoči do sadržaja

Dana 21. ožujka 2007. godine se, u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, održalo prvo javno predstavljanje (Kick-off meeting)  projekta Osnaživanje uloge Nacionalnog ENIC/NARIC ureda koji se od siječnja 2007. godine provodi u okviru MATRA MPAP pretpristupnog programa nizozemske vlade te će trajati do prosinca 2008. godine.

MATRA_Kick off_21.03.2007.jpg

Tijekom Kick-off meetinga predstavnici nizozemskih vladinih institucija predstavili su projekt te njegove glavne ciljeve od kojih je jedan priprema cijelog sustava za usmjeravanje stručnog priznavanja za regulirane profesije na nadležne komore, strukovne organizacije i sl. te diseminacija informacija o stručnom i akademskom priznavanju, a sve s ciljem usklađivanja hrvatskog zakonodavstva u području priznavanja sa zahtjevima Direktive 2005/36/EZ te stvaranja administrativnih i institucionalnih preduvjeta da se zakonska rješenja mogu što bolje primijeniti u praksi. Definiranje nacionalne kontaktne točke u smislu Direktive 2005/36/EZ, odnosno nacionalnog koordinatora, također predstavlja jedan od ciljeva projekta.

S obzirom da se radi o materiji koja obuhvaća priznavanje te zadire u veliki broj različitih pravnih područja, za donošenje plana usklađivanja potrebno je izraditi analizu i na temelju iste donijeti strategiju razvoja sustava za međusobno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Konzultanti vladinih institucija u Nizozemskoj, u okviru dijela ovog projekta, pružit će pomoć javnom sektoru pri usvajanju acquis communautaire-a te uspostavi suradnje između sektora.

Kick-off meetingu  je prisustvovalo preko 60 predstavnika resornih ministarstava i drugih javnih i državnih institucija, kao i predstavnika profesionalnih udruženja i komora nadležnih za regulirane djelatnosti u Republici Hrvatskoj, kako bi uspostavili međusoban kontakt i kroz buduću suradnju izradili adekvatan pravni okvir i administrativnu strukturu za priznavanje kvalifikacija u svim reguliranim profesijama.

Datum objave: 23. ožujka 2007. godine