O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Česta pitanja

1.Je li se promijenio postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine?


 2. Može li se u Republici Hrvatskoj provesti izjednačavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s domaćom kvalifikacijom (tzv. nostrifikacija)?


3. Koje inozemne visokoškolske kvalifikacije se mogu priznati u Republici Hrvatskoj?


4. Što je to akreditiranost institucije i studijskog programa?


5. Kako mogu saznati je li visokoškolska institucija akreditirana?


6. Kako mogu saznati koje su visokoškolske institucije i studijski programi akreditirani u Bosni i Hercegovini?


7. Je li potrebno provesti priznavanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije?


8. Od čega se sastoji postupak priznavanja?


9. Što je to vrednovanje?


10. Je li u postupku priznavanja moguće steći akademski naziv odnosno titulu na hrvatskom jeziku?


11. Omogućava li mi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje slobodan pristup tržištu rada ili je potrebno ispuniti dodatne uvjete?


12. Koliko dugo traje proces priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?


13. Mogu li dobiti potvrdu da sam predao dokumente na priznavanje?


14. Mogu li izvršiti uplatu troškova za postupak priznavanja putem interneta?


15. Trebam li priznati niži stupanj obrazovanja ako želim priznavanje višeg stupnja?


16. Želim priznati magisterij i doktorat iz inozemstva. Mogu li podnijeti jedan zahtjev za priznavanje obje kvalifikacije?


17. Završio sam u Hrvatskoj studij po "starom programu" i stekao naziv diplomirani ekonomist. Kako mogu steći novi naziv usklađen s nazivima koji se stječu završetkom studija uvedenih tzv. Bolonjskim procesom?


18. Želim priznati svoju kvalifikaciju iz Republike Hrvatske u inozemstvu. Kome se trebam obratiti?1. Je li se promijenio postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju  1. srpnja 2013. godine?

Ne. Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj se, od 1. srpnja 2004. godine, provodi sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003198/2003138/200645/2011) u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.

Međutim, od 1. srpnja 2013. godine je provođenje postupaka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija propisano temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, 124/2009, 45/201182/2015 i 70/2019, 47/2020). Na temelju navedenog Zakona, sve osobe koje žele pružati usluge obavljanjem određene regulirane profesije (Popis reguliranih profesija u RH) u Republici Hrvatskoj, a stručnu kvalifikaciju su stekle u inozemstvu, dužne su se obratiti nadležnom tijelu (profesionalne udruge (komore) ili nadležna ministarstva) koje odobrava pristup obavljanju određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Regulirane profesije 

2. Može li se u Republici Hrvatskoj provesti izjednačavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s domaćom kvalifikacijom (tzv. nostrifikacija)?
Ne. Naime, priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj se, od 1. srpnja 2004. godine, provodi sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011), čijim stupanjem na snagu je prestao vrijediti Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne Novine, br. 57/1996), kojim se provodio postupak priznavanja jednakovrijednosti inozemne kvalifikacije domaćoj, tzv. nostrifikacija.

3. Koje inozemne visokoškolske kvalifikacije se mogu priznati u Republici Hrvatskoj?
Moguće je priznati svaku inozemnu kvalifikaciju koja zadovoljava sljedeće kriterije: smatra se visokoškolskom kvalifikacijom u državi koja ju je izdala, izdalo ju je nadležno tijelo države priznato od/posjeduje akreditaciju nadležnog akreditacijskog tijela te države i njome se potvrđuje uspješno završen inozemni visokoškolski program.

4. Što je to akreditiranost institucije i studijskog programa?
Akreditacija je rezultat revizije/vrednovanja obrazovnog programa ili institucije, koja prati postizanje unaprijed dogovorenih standarda. Može se definirati kao priznavanje programa ili institucije, ukoliko zadovoljava dogovorene standarde. Većina zemalja uspostavila je sustav formalnog vrednovanja svojih visokoškolskih ustanova, odnosno izdavanja dopusnica za izvođenje određenog studijskog programa. S obzirom na sve veći raspon različitih visokoškolskih sustava, uspostavljanje sve većeg broja privatnih visokoškolskih ustanova u mnogim zemljama, kao i velike razlike u državnim zakonima i praksama za vrednovanje i priznavanje visokoškolskih ustanova, kvalifikacije se ne mogu prikladno procijeniti ako se ne uzme u obzir ustanova koja je izdala kvalifikaciju i ima li ta ustanova priznato mjesto u nacionalnom visokoškolskom sustavu.
U Republici Hrvatskoj akreditiranost visokoškolske institucije podrazumijeva da je institucija registrirana kao visokoškolska institucija te da je upisana u Upisnik visokih učilišta. Da bi studijski program bio akreditiran, institucija koja ga izvodi treba imati dopusnicu za izvođenje tog studijskog programa izdanu od strane nadležnog akreditacijskog tijela države. Dopusnica je isprava kojom se utvrđuje da javni znanstveni institut ili visoko učilište udovoljava standardima i uvjetima za obavljanje djelatnosti, odnosno izvođenje pojedinog studija.

5. Kako mogu saznati je li visokoškolska institucija akreditirana?

U Republici Hrvatskoj postoji Pregled studijskih programa dostupan na internetskim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje, gdje se nalazi popis svih visokoškolskih institucija u Republici Hrvatskoj koje su akreditirane, odnosno imaju dopusnicu za rad koju je izdalo  Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U inozemstvu postoje slični popisi visokoškolskih ustanova od kojih su neki dostupni na internetu, a neki ne. Više informacija za pojedinu zemlju možete pronaći na stranicama ENIC/NARIC mreže.

6. Kako mogu saznati koje su visokoškolske institucije i studijski programi akreditirani u Bosni i Hercegovini?

Jedan od  osnovnih kriterija za formalno priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u Hrvatskoj je njezino stjecanje završetkom akreditiranog studijskog programa na akreditiranoj visokoškolskoj instituciji u inozemstvu.

Stoga se u postupku priznavanja može priznati samo ona inozemna visokoškolska kvalifikacija koja je stečena na instituciji koje je prošla postupak akreditacije od nadležnog akreditacijskog tijela zemlje u kojoj je kvalifikacija stečena.

Nadležno akreditacijsko tijelo zaduženo za postupak akreditacije za područje cijele Bosne i Hercegovine je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA).

Slijedom navedenog, Agencija za znanost i visoko obrazovanje formalno može priznati inozemne kvalifikacije stečene na visokoškolskim institucijama koje su prošle postupak akreditacije u Bosni i Hercegovini i upisane su u Državni registar koji vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA).

Na mrežnoj stranci HEA-e navedeno je sljedeće:

„Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju, akreditirana visokoškolska ustanova izdaje akademske stepene i diplome (članak 53. st.1.), a nadležni državni organi, te drugi organi i organizacije u Bosni i Hercegovini će, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditirane visokoškolske ustanove (čl.54. st.1.) (http://hea.gov.ba/Aktuelnosti/?id=7344 )“.

Podaci o visokoškolskim institucijama upisanim u Državni registar stalno su dostupni na mrežnoj stranici HEA-e u dijelu Lista akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH

7. Je li potrebno provesti priznavanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije?
Priznavanje kvalifikacija stečenih na području bivše Jugoslavije ovisi o datumu izdavanja. U skladu s važećim propisima, sve inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane do 8. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi s visokoškolskim kvalifikacijama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja.

8. Od čega se sastoji postupak priznavanja?
Postupak priznavanja obuhvaća nekoliko koraka. Nacionalni ENIC/NARIC ured nakon zaprimanja i obrade zahtjeva za stručno priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije pisanim putem obavještava podnositelja zahtjeva o potrebnoj nadopuni, ukoliko je zahtjev nepotpun. Tek kada je Zahtjev potpun postupak priznavanja može započeti. Nacionalni ENIC/NARIC ured provjerava akreditiranost institucije na kojoj je stečena inozemna visokoškolska kvalifikacija, akreditaciju predmetnog studijskog programa, vjerodostojnost inozemne visokoškolske kvalifikacije za koju se traži priznavanje te prava i mogućnosti koje predmetna kvalifikacija omogućava u državi u kojoj je izdana. 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje donosi konačnu odluku i izdaje Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

9. Što je to vrednovanje?
Vrednovanje je postupak koji se provodi u okviru procesa priznavanja koji podrazumijeva procjenu razine, odnosno stupnja inozemne visokoškolske kvalifikacije pojedinca, u skladu s Kriterijima za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Agencije za znanosti visoko obrazovanje.

10. Može li se u postupku priznavanja steći akademski naziv, odnosno titulu na hrvatskom jeziku?

U skladu s važećim propisima, u postupku priznavanja se ne dodjeljuju stručni i akademski nazivi niti akademski stupanj, već se formalno potvrđuje vrijednost inozemne obrazovne kvalifikacije, u svrhu općeg pristupa tržištu rada Republike Hrvatske.

11. Omogućava li mi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje slobodan pristup tržištu rada ili je potrebno ispuniti dodatne uvjete?
Rješenje Agencije omogućuje pristup tržištu rada za neregulirane profesije. Ukoliko želite raditi u reguliranoj profesiji u Hrvatskoj, trebate se obratiti nadležnom tijelu za određenu reguliranu profesiju – Baza reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj

Važno je napomenuti da o odabiru, odnosno zaposlenju kandidata na određeno radno mjesto odlučuje poslodavac u skladu sa svojim unaprijed definiranim natječajnim uvjetima.

12. Koliko dugo traje proces priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija?
Optimalan rok trajanja procesa za priznavanje je 60 dana od datuma zaprimanja potpune dokumentacije.

13. Mogu li dobiti potvrdu da sam predao dokumente na priznavanje?
Na vaš pisani zahtjev, ukoliko je predana dokumentacija potpuna, Nacionalni ENIC/NARIC ured izdaje potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Ukoliko je Zahtjev nepotpun, bit ćete pisanim putem obaviješteni o potrebnoj nadopuni dokumentacije.

14. Mogu li izvršiti uplatu troškova za postupak priznavanja putem interneta?
Da. Pri tom treba paziti da su vidljivi svi potrebni podaci (uplatitelj, za koga je uplaćeno, svrha uplate). Kao dokaz o uplati možete priložiti ispis o uplati.

15. Trebam li priznati niži stupanj obrazovanja ako želim priznavanje višeg stupnja?
Priznavanje nižih stupnjeva obrazovanja stečenih u inozemstvu nije uvjet za priznavanje višeg stupnja, npr. za priznavanje doktorata ne trebate imati priznat magisterij u Republici Hrvatskoj.

16. Želim priznati magisterij i doktorat iz inozemstva. Mogu li podnijeti jedan zahtjev za priznavanje obje kvalifikacije?
Ne. Svaka inozemna visokoškolska kvalifikacija priznaje se zasebno, što znači da za svaku kvalifikaciju treba podnijeti zaseban zahtjev te zasebno uplatiti naknadu za troškove priznavanja. Ukoliko istovremeno predajete više zahtjeva, nije potrebno za svaki posebno predati dokumentaciju koja se traži u svakom od njih već se možete pozvati na dokumentaciju predanu u jednom zahtjevu.

17. Završio sam u Hrvatskoj studij po "starom programu" i stekao naziv diplomirani ekonomist. Kako mogu steći novi naziv usklađen s nazivima koji se stječu završetkom studija uvedenih tzv. Bolonjskim procesom?
Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, br. 107/2007) te članku 120. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04) imate pravo od institucije koja Vam je izdala kvalifikaciju zatražiti izdavanje potvrde o korištenju novog naziva/titule.

18. Želim priznati svoju kvalifikaciju iz Republike Hrvatske u inozemstvu. Kome se trebam obratiti?
Za priznavanje hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu predlažemo Vam da se obratite ENIC i/ili NARIC centru u državi u kojoj želite priznavanje ili, ukoliko takav centar ne postoji, veleposlanstvu te države u Hrvatskoj, ukoliko postoji. Više informacija o tome kome se obratiti za priznavanje Vaše kvalifikacije u pojedinoj zemlji možete pronaći na stranicama ENIC/NARIC mreže.

Your Europe logo

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.