O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

O nama

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) je kao agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti osnovana po uzoru na prakse zemalja Europske unije. Ostvarivanjem punopravnog članstva u krovnoj Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju - European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)  te uvrštavanjem u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, koji je osnovala skupina E4 - European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), potvrđena je 2011. godine vjerodostojnost AZVO-a kao europske agencije ovlaštene za provođenje postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u čitavom Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

Agencija za znanost i visoko obrazovanje samostalno i neovisno obavlja poslove u djelokrugu i nadležnosti utvrđenim Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 45/09), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 i 46/07) i Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br.158/2003, 198/2003, 138/2006 i 045/2011). 

 

Misija

AZVO je javna, neovisna, međunarodno priznata agencija koja u suradnji s dionicima potiče kontinuirani razvoj osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti s ciljem trajnog unapređivanja kvalitete visokih učilišta i znanstvenih organizacija, doprinoseći pozicioniranju i prepoznatljivosti hrvatskog prostora visokog obrazovanja i znanosti unutar Europskog prostora visokog obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora.

AZVO potiče razvoj hrvatskog sustava visokog obrazovanja u kojem studenti imaju pristup kvalitetnom i inkluzivnom visokom obrazovanju koje doprinosi razvoju kreativnih potencijala pojedinca i omogućuje stjecanje kvalifikacija koje su međunarodno prepoznate.

 

Vizija

AZVO je prepoznat primjer dobre prakse i kreativnosti u području osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

AZVO u svom radu poštuje sljedeća načela:

  • Neovisnost – AZVO djeluje samostalno u skladu s prihvaćenim procedurama, standardima i zakonodavnim okvirom te neovisno donosi stručne odluke.
  • Odgovornost – AZVO je javna institucija koja društveno odgovorno, transparentno, objektivno i vjerodostojno djeluje u skladu sa zakonodavnim okvirom.
  • Profesionalnost – AZVO je središnje mjesto pružanja ekspertize u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti čiji zaposlenici rade u skladu s visokim profesionalnim i etičkim standardima.
  • Suradnja – AZVO surađuje s dionicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini gradeći partnerski odnos i uzajamno povjerenje među svim dionicima u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.
  • Prilagodljivost – AZVO je spreman odgovoriti brzim promjenama u okruženju i potrebama dionika kako bi jačali otpornosti na krize s kojima se suočavaju te potiče inovacije koje će doprinositi pozitivnim promjenama.

 

Organizacija
Agencija danas ima 72 zaposlena. Tijela su AZVO-a: Upravno vijeće, ravnatelj, Akreditacijski savjet, Povjerenstvo za naknadno praćenje i Povjerenstvo za prigovor. V. d. ravnatelja Agencije je prof. dr. sc. Jasmina Havranek, a Upravnim vijećem koje se sastoji od devet članova predsjedava prof. dr. sc. Dijana Vican. Akreditacijski savjet stručno je tijelo Agencije koje donosi dokumente vezane uz postupke vanjskog vrednovanja  i konačno mišljenje o kvaliteti visokih učilišta i znanstvenih organizacija.

Djelatnost
Prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi dio postupaka inicijalne akreditacije, postupke reakreditacije, postupke tematskog vrednovanja, postupke vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (audit), prikuplja i obrađuje podatke o sustavu znanosti i visokog obrazovanja i drugim sustavima s kojima su znanost i visoko obrazovanje u međuovisnosti, a na kojima se temelje analize potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda i kriterija za vrednovanje koje provodi Agencija te donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja i koji predstavljaju relevantne informacije o stanju i učinkovitosti cjelokupnoga sustava znanosti i visokog obrazovanja potrebne stručnim i državnim tijelima za donošenje strateških odluka za razvoj znanosti i visokog obrazovanja u cjelini.

Agencija pruža i informacije o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj te objedinjuje podatke o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta na temelju kojih visoka učilišta upisuju studente na studijske programe.

Agencija provodi postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te pruža informacije o inozemnim te Hrvatskom sustavu visokog obrazovanja.
Jedna je od  zadaća Agencije brinuti za uspješno funkcioniranje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Savjeta za financiranje znanosti i visokog obrazovanja, Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, područnih vijeća, matičnih odbora te stručnih povjerenstava.

Međunarodne aktivnosti
Agencija radi na uključivanju u međunarodni sustav osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te je njegov priznati i aktivni član.

AZVO je od 2018. godine i član međunarodnog udruženja  GUIDE Association -Global Universities In Distance Education, koje za cilj ima razvoj međunarodne suradnje i učenja na daljinu.

Agencija aktivno sudjeluje u radu  europskih i svjetskih mreža za poticanje mobilnosti i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (ENIC i NARIC mreža) te je uz ENQA-u (Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju) članica i INQAAHE-a (Međunarodna mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju), CEENQA-e (Mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe),  Foruma za upravljanje institucijama u sustavu visokog obrazovanja (Institutional management in Higher Education – IMHE) i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (Organization for economic co-operation and development – OECD) te uvrštena u EQAR (Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju). Agencija je, također, članica Europskog konzorcija za akreditaciju (European Consortium for Accreditation - ECA), projektno orijentiranog udruženja europskih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te je i članica sa statusom promatrača Mreže agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju Azije i Pacifika (Asia-Pacific Quality Network - APQN).

 

Od rujna 2012. godine Agencija je članica i CHEA International Quality Group, od travnja 2015. godine i članica međunarodnog udruženja institucija koje povezuje tema akademskog rangiranja i izvrsnosti u visokom obrazovanju i znanosti - IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, a od 2016. i članica mreže EUPRIO (European Association of Communication Professionals in Higher Education). AZVO je također član i mreže prijavnih ureda iz cijelog svijeta (International Association of Admissions Organisations - IAAO), dio je mreže institucija potpisnica Groningenške deklaracije (The Groningen Declaration Network - GDN) te mreže EMREX čija je svrha poticanje studentske mobilnosti. 

 

Vremenska crta

 

AZVO Timeline