O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

O nama

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) je kao agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti osnovana po uzoru na prakse zemalja Europske unije. Ostvarivanjem punopravnog članstva u krovnoj Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju - European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)  te uvrštavanjem u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, koji je osnovala skupina E4 - European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), potvrđena je 2011. godine vjerodostojnost AZVO-a kao europske agencije ovlaštene za provođenje postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete u čitavom Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

Agencija za znanost i visoko obrazovanje samostalno i neovisno obavlja poslove u djelokrugu i nadležnosti utvrđenim Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 45/09), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 i 46/07) i Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br.158/2003, 198/2003, 138/2006 i 045/2011). 

AZVO Misija-vizija-plakat

Svrha

U ispunjenju svoje misije i ostvarenju vizije AZVO se rukovodi sljedećim načelima:

 • očuvanje akademskih standarda i vjerodostojnosti kvalifikacija u visokom obrazovanju
 • unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja i znanosti te mogućnosti za stjecanje određenih stupnjeva obrazovanja
 • prenošenje vjerodostojnih informacija o kvaliteti akademskih standarda studentima, rukovodstvima visokih učilišta i društvu
 • promicanje jednakih mogućnosti u pristupu visokom obrazovanju
 • stalno praćenje učinkovitosti postojećih i razvoj novih alata te metoda unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete
 • poticanje suradnje i razmjene znanja i dobrih praksi u osiguravanju kvalitete među ustanovama u sustavu visokog obrazovanja i znanosti
 • uspoređivanje postignutih standarda i kvalitete s kvalitetom i standardima na sličnim ustanovama u Hrvatskoj i Europskoj uniji
 • podupiranje i provođenje HKO-a
 • promicanje temeljnih akademskih vrijednosti, kao što su sveopća vrijednost obrazovanja, kolegijalnost i akademska sloboda.

Vrijednosti

AZVO u svom radu njeguje sljedeće vrijednosti:

 • vjerodostojnost - djelatnici AZVO-a obavljaju svoje zadatke samostalno, objektivno, pravedno i pošteno u skladu s propisima i Etičkim kodeksom
 • profesionalnost - djelatnici se AZVO-a u svom radu pridržavaju visokih profesionalnih standarda
 • odgovornost - AZVO je za svoj rad odgovoran društvu u cjelini
 • prilagodljivost - AZVO djeluje u skladu s trendovima i potrebama dionika u visokom obrazovanju i znanosti,  kako bi odgovorio na sve izazove kojima se osnažuje diverzifikacija visokih učilišta i znanstvenih organizacija
 • suradnja - AZVO potiče međusobnu suradnju svih djelatnika u rješavanju mogućih problema ili izazova koji nastaju uvođenjem novih aktivnosti, kao i suradnju s dionicima u sustavu visokog obrazovanja i znanosti
 • otvorenost - iskazuje se transparentnim radom i izgradnjom povjerenja korisnika usluga AZVO-a. Rezultate rada AZVO redovito objavljuje na svojim mrežnim stranicama te u tiskanim publikacijama (informativne brošure, izvješća i analize).

Organizacija
Agencija danas ima 64 zaposlena. Tijela su Agencije Upravno vijeće, ravnatelj, Akreditacijski savjet i  Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Ravnateljica Agencije je prof. dr. sc. Jasmina Havranek, a Upravnim vijećem koje se sastoji od devet članova predsjedava prof. dr. sc. Dijana Vican. Akreditacijski savjet stručno je tijelo Agencije koje donosi dokumente vezane uz postupke vanjskog vrednovanja  i konačno mišljenje o kvaliteti visokih učilišta i znanstvenih organizacija.

Djelatnost
Prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi dio postupaka inicijalne akreditacije, postupke reakreditacije, postupke tematskog vrednovanja, postupke vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (audit), prikuplja i obrađuje podatke o sustavu znanosti i visokog obrazovanja i drugim sustavima s kojima su znanost i visoko obrazovanje u međuovisnosti, a na kojima se temelje analize potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda i kriterija za vrednovanje koje provodi Agencija te donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja i koji predstavljaju relevantne informacije o stanju i učinkovitosti cjelokupnoga sustava znanosti i visokog obrazovanja potrebne stručnim i državnim tijelima za donošenje strateških odluka za razvoj znanosti i visokog obrazovanja u cjelini.

Agencija pruža i informacije o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj te objedinjuje podatke o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta na temelju kojih visoka učilišta upisuju studente na studijske programe.

Agencija provodi postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te pruža informacije o inozemnim te Hrvatskom sustavu visokog obrazovanja.
Jedna je od  zadaća Agencije brinuti za uspješno funkcioniranje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Savjeta za financiranje znanosti i visokog obrazovanja, Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, područnih vijeća, matičnih odbora te stručnih povjerenstava.

Međunarodne aktivnosti
Agencija radi na uključivanju u međunarodni sustav osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te je njegov priznati i aktivni član.

AZVO je od 2018. godine i član međunarodnog udruženja  GUIDE Association -Global Universities In Distance Education, koje za cilj ima razvoj međunarodne suradnje i učenja na daljinu.

Agencija aktivno sudjeluje u radu  europskih i svjetskih mreža za poticanje mobilnosti i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (ENIC i NARIC mreža) te je uz ENQA-u (Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju) članica i INQAAHE-a (Međunarodna mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju), CEENQA-e (Mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe),  Foruma za upravljanje institucijama u sustavu visokog obrazovanja (Institutional management in Higher Education – IMHE) i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (Organization for economic co-operation and development – OECD) te uvrštena u EQAR (Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju). Agencija je, također, članica Europskog konzorcija za akreditaciju (European Consortium for Accreditation - ECA), projektno orijentiranog udruženja europskih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te je i članica sa statusom promatrača Mreže agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju Azije i Pacifika (Asia-Pacific Quality Network - APQN).

 

Od rujna 2012. godine Agencija je članica i CHEA International Quality Group, od travnja 2015. godine i članica međunarodnog udruženja institucija koje povezuje tema akademskog rangiranja i izvrsnosti u visokom obrazovanju i znanosti - IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, a od 2016. i članica mreže EUPRIO (European Association of Communication Professionals in Higher Education). AZVO je također član i mreže prijavnih ureda iz cijelog svijeta (International Association of Admissions Organisations - IAAO), dio je mreže institucija potpisnica Groningenške deklaracije (The Groningen Declaration Network - GDN) te mreže EMREX čija je svrha poticanje studentske mobilnosti. 

 

Vremenska crta

 

AZVO Timeline